-algia etymology

English word -algia comes from New Latin -algia

Detailed word origin of -algia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia New Latin (la-new)
-algia English (eng) Pain, suffering.

Words with the same origin as -algia

Descendants of -algia
myalgic