amphogeny etymology

English word amphogeny comes from English -geny (Generation. Origin. Production.)

Detailed word origin of amphogeny

Dictionary entryLanguageDefinition
-geny English (eng) Generation. Origin. Production.
amphogeny English (eng)

Words with the same origin as amphogeny

Descendants of -geny
anthropogeny arrhenogeny biogeny chronogeny cryogeny crystallogeny cytogeny dynamogeny embryogeny epeirogeny geophylogeny homogeny iatrogeny ideogeny lithogeny lysogeny metallogeny monogeny nomogeny phytogeny polygeny thaumatogeny thelygenous zoogeny