aposporous etymology

English word aposporous comes from English apo-, English sporous (Relating to spores.)

Detailed word origin of aposporous

Dictionary entryLanguageDefinition
apo- English (eng) (chemistry) derived from, or related to. (proteins) the apoprotein form of the protein. Away from, or separate. Without, or lacking.
sporous English (eng) Relating to spores.
aposporous English (eng) (botany) relating to apospory.

Words with the same origin as aposporous

Descendants of apo-
apheliotropic apoaequorin apoapsides apoapsis apobaramin apobaraminic apocarotenoid apocarpous apocenter apocentric apoferment apoferritin apogalactic apogamic apogeotropic apolipoprotein apolune apomeiosis apomyoglobin apophallation apophlegmatic aporepressor aposematic aposyndetic subapocarpous