arthralgia etymology

English word arthralgia comes from English -algia (Pain, suffering.), New Latin arthr-

Detailed word origin of arthralgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
arthr- New Latin (la-new)
arthralgia English (eng) Pain in a joint, especially when not caused by arthritis.

Words with the same origin as arthralgia

Descendants of -algia
brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia