avian etymology

English word avian comes from English -ian, Latin avis ((figuratively) omen, portent. A bird.)

Detailed word origin of avian

Dictionary entryLanguageDefinition
-ian English (eng) (as a noun) Having a certain profession.. (as a noun) One from, belonging to, relating to, or like.. (as an adjective) From, related to, or like.
avis Latin (lat) (figuratively) omen, portent. A bird.
avian English (eng) Characteristic of or pertaining to birds, or to bird-like or flying creatures. A bird-like or flying creature.. A bird.

Words with the same origin as avian

Descendants of -ian
Berkhamstedian Flewian Hitchcockian Isidorian Nevadian Seussian Spillanian academician ache amazonian arcadian bohunk coelurosaurian comedian egalitarian mammalian pediatrician politician presbyterian sharifian suffix technician unitarian vulgarian
Descendants of avis
auspice auspicious auspiciousness avi- aviary aviation avifauna aviform oka oke ostrich