brachialgia etymology

English word brachialgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English brachio- (A combining form relating to the arm.)

Detailed word origin of brachialgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
brachio- English (eng) A combining form relating to the arm.
brachialgia English (eng) (medicine) pain in the arm.

Words with the same origin as brachialgia

Descendants of -algia
arthralgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of brachio-
brachiobasilic brachiomanual brachiopatagium brachiophore brachiopod brachioproctic brachioradialis brachiosaurus brachiovaginal