chromato- etymology

English word chromato- comes from Proto-Indo-European *gʰreu

Detailed word origin of chromato-

Dictionary entryLanguageDefinition
*gʰreu Proto-Indo-European (ine-pro)
χρῶμα Ancient Greek (grc)
chromato- English (eng) Color.