coxalgia etymology

English word coxalgia comes from English coxa, English -algia (Pain, suffering.)

Detailed word origin of coxalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
coxa English (eng) (anatomy) The basal segment of a limb of various arthropods (insects and spiders, for example).
-algia English (eng) Pain, suffering.
coxalgia English (eng) Pain in the hip.

Words with the same origin as coxalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia