dorsalgia etymology

English word dorsalgia comes from English dors-, English -algia (Pain, suffering.)

Detailed word origin of dorsalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
dors- English (eng)
-algia English (eng) Pain, suffering.
dorsalgia English (eng) (medicine) Pain in the upper back.

Words with the same origin as dorsalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia