dynamogeny etymology

English word dynamogeny comes from English -geny (Generation. Origin. Production.), English dynamo-

Detailed word origin of dynamogeny

Dictionary entryLanguageDefinition
-geny English (eng) Generation. Origin. Production.
dynamo- English (eng)
dynamogeny English (eng) (psychology) The production of nervous energy, stimulation of the nerves.

Words with the same origin as dynamogeny

Descendants of -geny
amphogeny anthropogeny arrhenogeny biogeny chronogeny cryogeny crystallogeny cytogeny embryogeny epeirogeny geophylogeny homogeny iatrogeny ideogeny lithogeny lysogeny metallogeny monogeny nomogeny phytogeny polygeny thaumatogeny thelygenous zoogeny
Descendants of dynamo-
dynamograph dynamometer dynamometer car dynamometry dynamoscope