eumelanosome etymology

English word eumelanosome comes from English melanosome ((biology) Any organelle that contains melanin.), English eu- (Good, well. True, genuine.)

Detailed word origin of eumelanosome

Dictionary entryLanguageDefinition
melanosome English (eng) (biology) Any organelle that contains melanin.
eu- English (eng) Good, well. True, genuine.
eumelanosome English (eng) A brownish-black melanosome.

Words with the same origin as eumelanosome

Descendants of melanosome
melanosomal
Descendants of eu-
eubacterium eucapnia eucatastrophe eucatastrophically eucynodont eugeosyncline euhedral eumelanin eumenorrheic euonym euparathyroid euparathyroidism eupathy euphonic euphonious euphony euphotic euplasia eupnea eusociality euterrestrial eutheism euthyroid eutonic euvolemia