euplasia etymology

English word euplasia comes from English eu- (Good, well. True, genuine.), English -plasia ((medicine) Growth or formation.)

Detailed word origin of euplasia

Dictionary entryLanguageDefinition
eu- English (eng) Good, well. True, genuine.
-plasia English (eng) (medicine) Growth or formation.
euplasia English (eng) (biology) the condition of tissue that is normal for its type.

Words with the same origin as euplasia

Descendants of eu-
eubacterium eucapnia eucatastrophe eucatastrophically eucynodont eugeosyncline euhedral eumelanin eumenorrheic euonym euparathyroid euparathyroidism eupathy euphonic euphonious euphony euphotic eupnea eusociality euterrestrial eutheism euthyroid eutonic euvolemia
Descendants of -plasia
anaplasic dysplasia heteroplasia hyperplasia hyperplastic hyperplastic polyp hypoplasia macroplasia neoplasia neoplastic nonhyperplastic normoplasia preneoplastic