glossalgia etymology

English word glossalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English glosso- (Gloss- + -o-.)

Detailed word origin of glossalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
glosso- English (eng) Gloss- + -o-.
glossalgia English (eng) (medicine) pain in the tongue.

Words with the same origin as glossalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of glosso-
glossitis glossocele glossodynia glossoepiglottic glossograph glossographer glossokinetic glossolalic glossonym glossopalatine glossopharyngeal glossopharynx glossophile glossophilia glossophobia glossoplegia glossopoeia glossotomy