hypoalgia etymology

English word hypoalgia comes from English hypo-, English -algia (Pain, suffering.)

Detailed word origin of hypoalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
hypo- English (eng) (anatomy) Below; beneath; under.. (chemistry) Designating oxoacid and oxyanions with a low amount of oxygen.. (medicine) Deficient; less than normal.
-algia English (eng) Pain, suffering.
hypoalgia English (eng)

Words with the same origin as hypoalgia

Descendants of hypo-
hypo hypoandrogenemia hypobasidium hypocalcified hypocingulum hypodermic hypodipsia hypodivergent hypogyration hypoinsulinaemia hypokinetic hypolith hypomethylated hypomotile hypoosmolar hyporeactivity hyposecretory hypospray hypotension hypotensive hypothalamus hypothermic hypothromboplastinemia hypovolemic hypozeugma
Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia