keratalgia etymology

English word keratalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English kerato- (Cornea. Horn.)

Detailed word origin of keratalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
kerato- English (eng) Cornea. Horn.
keratalgia English (eng) Pain of the cornea.

Words with the same origin as keratalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of kerato-
atopic keratoconjunctivitis herpetic keratoconjunctivitis keratoangioma keratoatrophoderma keratoconjunctivitis keratocyst keratocyte keratoelastoidosis keratogenetic keratogenic keratogenous keratogram keratohyalin keratoid keratometer keratophyte keratoplasty keratoprosthetic keratorefractive keratorrhexis keratoscopic keratoscopy keratosulfate keratotome phlyctenular keratoconjunctivitis