kinesialgia etymology

English word kinesialgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English kinesi- (Movement, especially the movement of human body parts.)

Detailed word origin of kinesialgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
kinesi- English (eng) Movement, especially the movement of human body parts.
kinesialgia English (eng) Pain on muscular exertion; pain caused by muscular movement.

Words with the same origin as kinesialgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of kinesi-
kinesiologist kinesiology kinesiotherapy