mastalgia etymology

English word mastalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English mast-

Detailed word origin of mastalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
mast- English (eng) Mastoid process. Relating to a breast or nipple.. Relating to homologous mammary organs, such as udders.
mastalgia English (eng) Breast pain.

Words with the same origin as mastalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of mast-
mastectomee mastectomy mastopathic mastopathy mastoplasty mastotomy