meiosporangial etymology

English word meiosporangial comes from English meiosporangium (Any sporangium that is subject to meiosis.)

Detailed word origin of meiosporangial

Dictionary entryLanguageDefinition
meiosporangium English (eng) Any sporangium that is subject to meiosis.
meiosporangial English (eng) Relating to a meiosporangium.