metralgia etymology

English word metralgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English metro-

Detailed word origin of metralgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
metro- English (eng) (medicine) Relating to the uterus. Short for metropolitan: of or relating to the city.
metralgia English (eng) (pathology) pain in the area of the womb.

Words with the same origin as metralgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of metro-
metritis metrobus metrocentric metrocentrism metrochrome metrodynia metroethnicity metrogaine metrogenic metrolingual metrometer metroperitoneal metrophlebitis metroplasty metroscope