nephralgia etymology

English word nephralgia comes from English nephro- (Of or relating to the kidneys.), English -algia (Pain, suffering.)

Detailed word origin of nephralgia

Dictionary entryLanguageDefinition
nephro- English (eng) Of or relating to the kidneys.
-algia English (eng) Pain, suffering.
nephralgia English (eng) Neuralgia (i.e. pain) of the kidneys.

Words with the same origin as nephralgia

Descendants of nephro-
nephrectomy nephritic nephroblastoma nephrocalcinosis nephrocarcinoma nephrocardiac nephrodialysis nephrogenesis nephrogenic nephrogenous nephrogram nephrography nephrolith nephropathic nephropexy nephroplegia nephroptosis nephrorrhaphy nephrosclerosis nephrosclerotic nephrosis nephrostome nephrotomy nephrotoxic
Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia