nyctalgia etymology

English word nyctalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English nyct- (Related to night or darkness.)

Detailed word origin of nyctalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
nyct- English (eng) Related to night or darkness.
nyctalgia English (eng) (pathology) pain that occurs only at night, especially pain associated with the bones due to syphilis.

Words with the same origin as nyctalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of nyct-
nyctinastic nyctinasty nyctitropism nyctography nyctohylophobia nyctophile nyctophobia nycturia