oligouria etymology

English word oligouria comes from English -uria, English oligo- (Few.)

Detailed word origin of oligouria

Dictionary entryLanguageDefinition
-uria English (eng) (pathology) Referring to the state or condition of the urine.
oligo- English (eng) Few.
oligouria English (eng) (patholoigy) A condition in which only a relatively small amount of urine (typically about 400ml per day) is produced.

Words with the same origin as oligouria

Descendants of -uria
amyluria anuria bacilluria candiduria crystalluria cystathioninuria erythrocyturia erythruria fructosuria haemoglobinuria histidinuria hydruria hyperaminoaciduria hyperproteinuria hypocitraturia melanuria paruria peptonuria phosphaturia phosphoruria saccharosuria spermaturia uraturia urobilinuria
Descendants of oligo-
diphosphooligosaccharide fructooligosaccharide oligoarginine oligochitosan oligochrome oligoclase oligoclonal oligocone oligocrystalline oligodynamic oligolecithal oligomania oligopeptidase oligopeptide oligopetalous oligopotency oligopotent oligopsony oligopyrimidine oligosemy oligosialic oligosilane oligosome oligosymptomatic oligotrophic