omalgia etymology

English word omalgia comes from Ancient Greek ὦμος, English -algia (Pain, suffering.)

Detailed word origin of omalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
ὦμος Ancient Greek (grc)
-algia English (eng) Pain, suffering.
omalgia English (eng) (medicine) pain in the shoulder.

Words with the same origin as omalgia

Descendants of ὦμος
omodynia omophorion
Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia