ophthalmalgia etymology

English word ophthalmalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English ophthalmo- (Of or relating to eyes.)

Detailed word origin of ophthalmalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
ophthalmo- English (eng) Of or relating to eyes.
ophthalmalgia English (eng) (medicine) pain in the eye.

Words with the same origin as ophthalmalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of ophthalmo-
ophthalmitis ophthalmodynamometer ophthalmodynamometry ophthalmodynia ophthalmofundoscopy ophthalmology ophthalmometry ophthalmomyiasis ophthalmoparesis ophthalmoplegic ophthalmoscope ophthalmospasm ophthalmostat ophthalmotemporal ophthalmotherapy ophthalmotonometry ophthalmotrope rheoophthalmography