orchialgia etymology

English word orchialgia comes from English -algia (Pain, suffering.), Ancient Greek ὄρχις

Detailed word origin of orchialgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
ὄρχις Ancient Greek (grc)
orchialgia English (eng) Pain in the testes.

Words with the same origin as orchialgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of ὄρχις
orchid