ostealgia etymology

English word ostealgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English osteo- (Bone.)

Detailed word origin of ostealgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
osteo- English (eng) Bone.
ostealgia English (eng) (pathology) bone pain.

Words with the same origin as ostealgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of osteo-
ectostosis nonosteoporotic osteoarthropathy osteochondral osteochondroma osteoclast osteoconductive osteocranium osteocutaneous osteodysplasia osteodysplastic osteoid osteoinduction osteomyelitis osteonectin osteopath osteophilic osteoporosis osteoprotegerin osteoradionecrotic osteosarcoma osteosclerosis osteosynthetic osteotendinous