proctalgia etymology

English word proctalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English procto- (Dealing with the colon, rectum and anus.)

Detailed word origin of proctalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
procto- English (eng) Dealing with the colon, rectum and anus.
proctalgia English (eng) (medicine) pain in the anal region.

Words with the same origin as proctalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of procto-
proctectomy proctitis proctocele proctocolectomy proctocolitis proctocracy proctography proctology proctoscope proctosigmoidoscopy proctosurgery proctosurgical proctotomy