pseudocele etymology

English word pseudocele comes from English pseudo- (False, not genuine, fake.), English -cele

Detailed word origin of pseudocele

Dictionary entryLanguageDefinition
pseudo- English (eng) False, not genuine, fake.
-cele English (eng) (possibly, nonstandard) Alternative form of -coel (“cavity”) (medicine) A hernia.. (medicine) A tumour.
pseudocele English (eng) (biology) The body cavity of certain nematodes, which is not lined with mesothelium.

Words with the same origin as pseudocele

Descendants of pseudo-
polypseudorotaxane pseudo pseudoallergic pseudobranchial pseudocompact pseudoconcave pseudoconvex pseudodementia pseudodiffusion pseudodiscipline pseudoenvironmentalist pseudofruit pseudogenome pseudoholomorphic pseudohyponatremia pseudolithiasis pseudomerohedry pseudomusical pseudoradical pseudoresponse pseudoreversible pseudoriparian pseudoseasonal pseudowire pseudoxanthoma
Descendants of -cele
adenocele amniocele blastocele bronchocele choledochocele encephalocele enterocele galactocele glossocele hepatocele keratocele laparocele lymphocele merocele mucocele omphalocele pneumatocele proctocele rectocele spermatocele ureterocele urethrocele urocele varicocele