psychalgia etymology

English word psychalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English psych-

Detailed word origin of psychalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
psych- English (eng)
psychalgia English (eng) Psychogenic pain, physical pain of psychological origin. Psychological pain, any non-physical pain.

Words with the same origin as psychalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia