psychotypological etymology

English word psychotypological comes from English typological (Of or relating to typology.), English psycho-

Detailed word origin of psychotypological

Dictionary entryLanguageDefinition
typological English (eng) Of or relating to typology.
psycho- English (eng) Forms terms relating to the soul, the mind, or to psychology.
psychotypological English (eng) Relating to psychotypology.

Words with the same origin as psychotypological

Descendants of psycho-
psychoactive psychoanalyst psychoanalytic psychoanalyze psychobabble psychobiotic psychocutaneous psychodrama psychogalvanometry psychogenic psychogeography psychokinesis psychokinetic psychometry psychon psychonic psychopath psychosemantic psychosexual psychosis psychosomatic psychosynthetic psychotherapy psychothriller