rhinalgia etymology

English word rhinalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English rhin- (A form of rhino- used before a vowel.)

Detailed word origin of rhinalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
rhin- English (eng) A form of rhino- used before a vowel.
rhinalgia English (eng) (medicine) pain in the nose.

Words with the same origin as rhinalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of rhin-
monorhinic rhinic