splenalgia etymology

English word splenalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), Ancient Greek σπλήν

Detailed word origin of splenalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
σπλήν Ancient Greek (grc)
splenalgia English (eng) (pathology) pain in the region of the spleen.

Words with the same origin as splenalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia spondylalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of σπλήν
spleen