spondylalgia etymology

English word spondylalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English spondyl-

Detailed word origin of spondylalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
spondyl- English (eng)
spondylalgia English (eng) (pathology) A pain of the spine.

Words with the same origin as spondylalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia telalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of spondyl-
spondylarthritis spondylectomy spondylosis