telalgia etymology

English word telalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English tele-

Detailed word origin of telalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
tele- English (eng) Over a distance. Telegraph. Telephone. Teleport. Television.
telalgia English (eng) (medicine) referred pain.

Words with the same origin as telalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia veisalgia xiphoidalgia
Descendants of tele-
radio telegram telepathic telescope television