thallious etymology

English word thallious comes from English thallium

Detailed word origin of thallious

Dictionary entryLanguageDefinition
thallium English (eng) A metallic chemical element (symbol Tl) with atomic number 81.. A single atom of this element.
thallious English (eng) (chemistry).

Words with the same origin as thallious

Descendants of thallium
homothallic thall- thallic thalliferous