tularemia etymology

English word tularemia comes from English -emia ((chiefly, US).)

Detailed word origin of tularemia

Dictionary entryLanguageDefinition
-emia English (eng) (chiefly, US).
tularemia English (eng)

Words with the same origin as tularemia

Descendants of -emia
abetalipoproteinemia acetaldehydemia acidemia carotenemia cupremia fibrinogenemia hyperargininemia hypercholesterinemia hyperfructosemia hyperglucagonemia hyperglyceridemia hyperglyoxylemia hyperketonemia hyperlipoproteinemia hyperpipecolatemia hyperthyroxinemia hyperuricemia hypocortisolemia hypouricemia lactatemia sarcosinemia thalassemic thrombocytemia urinemia