urethrocele etymology

English word urethrocele comes from English urethro- ((anatomy) urethra.), English -cele

Detailed word origin of urethrocele

Dictionary entryLanguageDefinition
urethro- English (eng) (anatomy) urethra.
-cele English (eng) (possibly, nonstandard) Alternative form of -coel (“cavity”) (medicine) A hernia.. (medicine) A tumour.
urethrocele English (eng) (medicine) Prolapse of the female urethra into the vagina.

Words with the same origin as urethrocele

Descendants of urethro-
urethrectomy urethrocutaneous urethrogram urethrography urethropenile urethroperineal urethropexy urethroplasty urethroprostatic urethrorectal urethrorrhagia urethroscope urethrotome urethrovaginal
Descendants of -cele
adenocele amniocele blastocele bronchocele choledochocele encephalocele enterocele galactocele glossocele hepatocele keratocele laparocele lymphocele merocele mucocele omphalocele pneumatocele proctocele pseudocele rectocele spermatocele ureterocele urocele varicocele