veisalgia etymology

English word veisalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), Norwegian kveis

Detailed word origin of veisalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
kveis Norwegian (nor)
veisalgia English (eng) (medicine) The unpleasant after-effects of the consumption of alcohol; a hangover. [from 2000].

Words with the same origin as veisalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia xiphoidalgia