xiphoidalgia etymology

English word xiphoidalgia comes from English -algia (Pain, suffering.), English xiphoid

Detailed word origin of xiphoidalgia

Dictionary entryLanguageDefinition
-algia English (eng) Pain, suffering.
xiphoid English (eng) (anatomy) The xiphoid process. Of or relating to the xiphisternum.. Shaped like a sword, ensiform.
xiphoidalgia English (eng) (medicine) A syndrome characterized by pain and tenderness to the sternum.

Words with the same origin as xiphoidalgia

Descendants of -algia
arthralgia brachialgia coxalgia dorsalgia glossalgia hypoalgia keratalgia kinesialgia mastalgia metralgia nephralgia nyctalgia omalgia ophthalmalgia orchialgia ostalgia ostealgia otalgic ovarialgia psychalgia splenalgia spondylalgia telalgia veisalgia
Descendants of xiphoid
xiphocostal