zygozoospore etymology

English word zygozoospore comes from English zygo- (Pair. Union.), English zoospore (A motile asexual spore of some algae and fungi.)

Detailed word origin of zygozoospore

Dictionary entryLanguageDefinition
zygo- English (eng) Pair. Union.
zoospore English (eng) A motile asexual spore of some algae and fungi.
zygozoospore English (eng) (botany) A spore formed by the union of several zoospores.

Words with the same origin as zygozoospore

Descendants of zygo-
zygoapophyseal zygodactyl zygogenesis zygogenetic zygolith zygology zygomasseteric zygomaxillary zygomorphic zygomycosis zygophore zygophyte zygopleural zygopodium zygosphere zygospondylous zygosporangium zygospore zygosynapophyseal zyophyte
Descendants of zoospore
zoosporic zoosporous