sadlen etymology

Middle English word sadlen comes from Proto-Indo-European *-tlom, Proto-Indo-European *sodéyeti (To set, to seat, to cause to sit.)

Detailed word origin of sadlen

Dictionary entryLanguageDefinition
*-tlom Proto-Indo-European (ine-pro)
*sodéyeti Proto-Indo-European (ine-pro) To set, to seat, to cause to sit.
*sod-tlō- Proto-Indo-European (ine-pro)
*sod-dʰlo- Proto-Indo-European (ine-pro)
*sadulaz Proto-Germanic (gem-pro) Saddle.
*sadulōną Proto-Germanic (gem-pro) To saddle.
sadolian Old English (ang) To saddle.
sadlen Middle English (enm)

Words with the same origin as sadlen

Descendants of *-tlom
spectacle
Descendants of *sodéyeti
andsete ansete aset nestlen nice sadel see selle set sete setil setle sett settle seuere sille siten sitten soote sot sote upset withsetten withsetting