tin etymology

Middle English word tin comes from Proto-Germanic *tiną (Tin (metal).)

Detailed word origin of tin

Dictionary entryLanguageDefinition
*tiną Proto-Germanic (gem-pro) Tin (metal).
tin Old English (ang)
tin Middle English (enm)

Words with the same origin as tin

Descendants of *tiną
tinkere