wondrous etymology

Middle English word wondrous comes from Proto-Indo-European *wun-, Proto-Indo-European *won-, and later Proto-Germanic *wundrą (Wonder, miracle.)

Detailed word origin of wondrous

Dictionary entryLanguageDefinition
*wun- Proto-Indo-European (ine-pro)
*won- Proto-Indo-European (ine-pro)
*wundrą Proto-Germanic (gem-pro) Wonder, miracle.
wundor Old English (ang) Wonder.
wonders Middle English (enm)

Words with the same origin as wondrous

Descendants of *wun-
wischen wisshen wuschen