etymologeek.com > Esperanto > Kritikisto
Esperanto word kritikisto comes from Esperanto -isto, Esperanto kritiki ((transitive) to criticize.).

Kritikisto etymology ?

Kritikisto detailed word origin explanation

Dictionary entryLanguageDefinition
-isto Esperanto (epo) A person who belongs to a profession occupied with, e.g. + ‎-isto → ‎.
kritiki Esperanto (epo) (transitive) to criticize.
kritikisto Esperanto (epo) Critic.

Words with the same origin as kritikisto

Descendants of -isto
barbisto dentisto esperantisto fajrobrigadisto idisto instruistino instruisto juĝisto komponisto komunisto kuracisto militisto muzikisto pentristo pordisto registaro servisto sorĉistino sorĉisto vendisto verkisto violonisto ĉasisto ĵurnalisto ŝtelisto
Descendants of kritiki
kritikaĉi