liikkua etymology

Finnish word liikkua comes from Proto-Finnic *likudak (Move.)

Detailed word origin of liikkua

Dictionary entryLanguageDefinition
*likudak Proto-Finnic (fiu-fin-pro) Move.
liikkua Finnish (fin) (intransitive) To move, stir.. (intransitive) To travel, go.

Words with the same origin as liikkua

Descendants of *likudak
liike liiketaloudellinen liikkeellelasku liikuskella