murhanhimoinen etymology

Finnish word murhanhimoinen comes from Finnish murha ((legal) murder; first-degree murder (US). Murder, homicide.), Finnish -himoinen (Having a lust, desire or craving for.)

Detailed word origin of murhanhimoinen

Dictionary entryLanguageDefinition
murha Finnish (fin) (legal) murder; first-degree murder (US). Murder, homicide.
-himoinen Finnish (fin) Having a lust, desire or craving for.
murhanhimoinen Finnish (fin) Murderous, homicidal.

Words with the same origin as murhanhimoinen

Descendants of -himoinen
kostonhimoinen kunnianhimoinen kunnianhimoisesti kunnianhimoisuus nautinnonhimoinen pelihimoinen rahanhimoinen saaliinhimoinen vallanhimoinen verenhimoinen viinanhimoinen voitonhimoinen