muskatelliviini etymology

Finnish word muskatelliviini comes from Finnish viini (Wine.)

Detailed word origin of muskatelliviini

Dictionary entryLanguageDefinition
viini Finnish (fin) Wine.
muskatelliviini Finnish (fin)

Words with the same origin as muskatelliviini

Descendants of viini
kuohari