ethnopsychiatre etymology

French word ethnopsychiatre comes from French psychiatre (Psychiatrist.), French ethno- (Ethno-.)

Detailed word origin of ethnopsychiatre

Dictionary entryLanguageDefinition
psychiatre French (fra) Psychiatrist.
ethno- French (fra) Ethno-.
ethnopsychiatre French (fra) Ethnopsychiatrist.

Words with the same origin as ethnopsychiatre

Descendants of psychiatre
psychiatrie
Descendants of ethno-
ethnoastronomie ethnobiologie ethnobiologiste ethnocentriste ethnoculturel ethnoentomologie ethnoentomologiste ethnographie ethnolinguistique ethnomathématique ethnomusicologie ethnomusicologiquement ethnomusicologue ethnonyme ethnoornithologie ethnoornithologiste ethnopolitique ethnopsychiatrie ethnozoologie ethnozoologiste