bubifrizura etymology

Hungarian word bubifrizura comes from Hungarian frizura (Hairstyle, haircut.), Hungarian bubi ((cards) jack, knave. Bob haircut, bob. Little boy, laddie.)

Detailed word origin of bubifrizura

Dictionary entryLanguageDefinition
frizura Hungarian (hun) Hairstyle, haircut.
bubi Hungarian (hun) (cards) jack, knave. Bob haircut, bob. Little boy, laddie.
bubifrizura Hungarian (hun) Bob haircut.

Words with the same origin as bubifrizura

Descendants of frizura
frizurák