etymologeek.com > Italian > Ti
You are viewing the etymology of ti meaning: (Noun) The name of the Latin-script letter T/t.; tee.The name of the Latin-script letter T/t.; tee.. You may also see other Italian etymologies of ti.
Italian word ti comes from Proto-Uralic *tinä (You, thou.), Mongolian чи.

Ti etymology ?

Ti detailed word origin explanation

Dictionary entryLanguageDefinition
*tinä Proto-Uralic (urj-pro) You, thou.
чи Mongolian (mon) You (subject pronoun: the person being addressed) (informal).
тэт Northern Yukaghir (ykg)
*tu Proto-Indo-European (ine-pro)
*tū Proto-Italic (itc-pro) You (second-person singular).
*tē Proto-Italic (itc-pro)
tibi Latin (lat) To you.
ti Italian (ita) The name of the Latin-script letter T/t.; tee.

Words with the same origin as ti

Descendants of *tinä
te tu